SÚKROMNÁ
STREDNÁ
UMELECKÁ
ŠKOLA

Žilina
bledo_modry bledo_modry bledo_modry biely bledo_modry
Dnes je 22. 10. 2017
meniny má Sergej
zajtra Alojzia

Projekty

Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV II


Radenov dom v Čičmanoch

Školský projekt COMENIUS
DOUBLE VOICES


Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV III


Elektronizácia vzdelávacieho systému
na SSUŠ v Žiline
Národný projekt OPIS EVSRŠ


Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre
školské vzdelávanie
TWO VOICES


Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre
školské vzdelávanie
CSVUOAktuality

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
(17. 10. 2017)


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM NA NAŠEJ ŠKOLE V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019
(22. 09. 2017)


Týždeň celoživotného učenia
(17. 10. 2017)


Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania
(16. 10. 2017)


Interaktívny vzdelávací program 3P
(16. 10. 2017)


Možnosti stredoškolského a vysokoškolského štúdia v zahraničí
(16. 10. 2017)


Celoslovenská verejná zbierka Dni nezábudiek
(16. 10. 2017)


Divadelné predstavenie Fahrenheit 451
(12. 10. 2017)


Extrémizmus a radikalizmus
(09. 10. 2017)


Regionálne dejiny Žiliny
(09. 10. 2017)


Možnosti univerzitného štúdia v zahraničí
(09. 10. 2017)


Exkurzia do Bratislavy
(05. 10. 2017)


Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu – oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov
(04. 10. 2017)


Európsky deň jazykov
(04. 10. 2017)


Rozbieha sa projekt „Československá vzájomnosť v umeleckých odboroch“ .
(28. 09. 2017)


Majstrovstvá sveta juniorov v rybolovnej technike 2017
(18. 09. 2017)


Maturita 2018
(18. 09. 2017)


Adaptačný kurz pre žiakov 1. ročníka
(18. 09. 2017)


Finisáž výstavy LINOtime/ Róbert Makar a Etnicity/ Pavol Truben
(18. 09. 2017)


Ekoplagát 2017 – hlasovanie verejnosti
(18. 09. 2017)


INEKO – aktuálne hodnotenie stredných škôl
(18. 09. 2017)


Testovanie profesijnej orientácie
(18. 09. 2017)


Škola priateľská k deťom v školskom roku 2017/2018
(18. 09. 2017)


Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018
(08. 09. 2017)


30. výročie programu Erasmus
(08. 09. 2017)


Pozvánka pre rodičov žiakov prvého ročníka
(22. 08. 2017)


Zdravie a bezpečnosť v školách
(04. 09. 2017)


Záujmová činnosť v školskom roku 2017/2018
(04. 09. 2017)


Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave
(30. 08. 2017)


Informácia pre žiakov 1. ročníka, ktorí majú záujem o stravovanie
(22. 08. 2017)


Zoznamy žiakov 1. ročníka podľa tried
(21. 08. 2017)


Začiatok školského roka 2017/2018 – informácie
(11. 08. 2017)


PRÁZDNINY 2017 - Informácie pre žiakov a rodičov
(04. 07. 2017)


Úvod Aktuality Škola Štúdium Študenti Galéria Kontakt
škola v médiach šk.rok 2009/10 šk.rok 2010/11 šk.rok 2011/12 šk.rok 2012/13 šk.rok 2013/14 šk.rok 2014/15 šk.rok 2015/16 šk.rok 2016/17 šk.rok 2017/18


Zriaďovateľ:
ivas
INŠTITÚT VZDELÁVANIA
A STAROSTLIVOSTI

Partneri školy:
artregister

PGU

CAR
Register umeleckých
diel a umelcov


Nadácia
Nadácia KUBIKUMAktuality

<< | 1 | 2 | >>
INEKO – aktuálne hodnotenie stredných škôlvložené: 18. 09. 2017
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil rebríček najlepšie hodnotených základných a stredných škôl. Súkromná stredná umelecká škola v Žiline získala hodnotenie 6,2 – škola s veľmi dobrými výsledkami, čím si udržala svoje výnimočné postavenie medzi desiatimi najlepšie hodnotenými strednými školami v Žilinskom kraji. Naša škola zároveň patrí medzi dve najlepšie hodnotené stredné odborné školy v okrese Žilina.

Rebríček najlepšie hodnotených základných a stredných škôl obsahuje uvedené ukazovatele – nezamestnanosť absolventov stredných škôl, mimoriadne výsledky žiakov, využívanie informačných a komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese, finančné zdroje na žiaka a pridaná hodnota u absolventov stredných škôl.
Rebríčky škôl komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Školy s najlepšími výsledkami navštevujú žiaci, ktorí dosahujú výborné výsledky v celonárodných testoch, sú úspešní v olympiádach a medzinárodných projektoch a v prípade stredných odborných škôl si po ich skončení ľahko nájdu prácu. 

PaedDr. Peter MajerTestovanie profesijnej orientácievložené: 18. 09. 2017
Výber povolania alebo vysokoškolského štúdia patrí medzi významné medzníky v živote každého žiaka strednej školy. Súkromná stredná umelecká škola v Žiline v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline uskutočnila dňa 13. 09. 2017 testovanie profesijnej orientácie žiakov 4. ročníka. Cieľom profesijnej orientácie je odporučiť žiakom odborné profesijné zameranie alebo zameranie vysokoškolského štúdia, ktoré vzhľadom na osobnostné predpoklady umožní ich profesionálnu sebarealizáciu.

Súčasťou profesijnej orientácie je psychologická diagnostika zameraná na zistenie úrovne rozumových a špeciálnych schopností, kognitívnych funkcií, osobnostných vlastností, motivácie a profesijných záujmov. Výsledkom psychologickej diagnostiky je profil osobnosti, ktorý predstavuje súhrn informácií o žiakovi a ponúka možnosti jeho ďalšieho profesijného smerovania na trhu práce.
Testovanie profesijnej orientácie, ktorého sa tento školský rok zúčastnilo 50 žiakov 4. ročníka, patrí medzi významné aktivity v oblasti kariérového poradenstva, pretože prispieva k úspešnému uplatneniu žiakov na trhu práce.

PaedDr. Iveta Homolová a PaedDr. Peter MajerŠkola priateľská k deťom v školskom roku 2017/2018vložené: 18. 09. 2017
Súkromná stredná umelecká škola v Žiline sa aj tento školský rok zapojila do programu Slovenského výboru pre UNICEF „Škola priateľská k deťom“, ktorý je postavený na myšlienke uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa v školskom prostredí. Zámerom programu je zvýšiť informovanosť žiakov školy o uplatňovaní ľudských práv a slobôd, pochopiť kultúrne rozdiely vo svete, pripraviť žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti a zvýšiť ich účasť na občianskych aktivitách.

Medzi základné dokumenty vo vzťahu k výchove a vzdelávaniu v Súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline patrí Dohovor o právach dieťaťa, prijatý Valným zhromaždením Organizácie spojených národov dňa 20. novembra 1989. Popri základných právach, ako sú právo na život, meno a štátnu príslušnosť, zdravotnú starostlivosť, výchovu a vzdelávanie, primeranú výživu, odpočinok, hru a primeranú životnú úroveň, dokument obsahuje aj právo dieťaťa na rešpektovanie kultúry, z ktorej pochádza, právo na ochranu identity, právo na vyjadrenie svojho názoru, právo na informácie, právo na združovanie, právo na sociálnu istotu, právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva a ďalšie práva.
Z pohľadu výchovy a vzdelávania našich žiakov má osobitný význam právo dieťaťa na vzdelanie, výchovné poradenstvo a profesijné poradenstvo. Výchova a vzdelávanie má byť v súlade so schopnosťami dieťaťa a s ohľadom na všeobecné ľudské práva v duchu humanity a porozumenia.
V škole majú deti právo slobodne sa prejaviť, vyjadriť svoje názory a postoje. Dieťa má právo slobodne sa prejaviť do takej miery, aby sa nedotýkalo iného človeka a neobmedzovalo práva inej osoby.
Deti majú právo na ochranu súkromia, cti a povesti. Pedagogickí zamestnanci musia rešpektovať deti a podporovať ich pozitívne sebahodnotenie. Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vytvárajú optimálne podmienky na prístup ku primeranému vzdelaniu, pedagogicko-psychologickému a špeciálnopedagogickému poradenstvu a umožňujú im primeranú sociálnu adaptáciu.
S Dohovorom o právach dieťaťa sú informovaní žiaci školy, rodičia a zákonní zástupcovia, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci. V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa je vypracovaný školský poriadok.

Príloha: Dohovor o právach dieťaťa

PaedDr. Peter Majer
viac foto v galérii
Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018vložené: 08. 09. 2017

Školský rok 2017/2018 sme slávnostne otvorili vo výstavnom priestore zrekonštruovanej Novej synagógy v Žiline, do ktorého sme sa vrátili po troch rokoch. Po hymne Slovenskej republiky, privítaní a úvodných slovách riaditeľa školy Ing. Václava Dostáleka k organizačnému zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu, rozvíjaniu pozitívnych medziľudských vzťahov v škole a zhodnoteniu dosiahnutých výsledkov za minulé obdobie, nasledoval príhovor Ing. Mariána Tabačka, PhD., zriaďovateľa školy, v ktorom zdôraznil význam kvality odborného vzdelávania poskytovaného Súkromnou strednou umeleckou školou v Žiline.

Po ukončení slávnostného programu absolvovali žiaci 1. ročníka svoju prvú výstavu v Rosenfeldovom paláci, ktorá bola venovaná expozíciám „Etnicity/ Pavol Truben“ a „Linotime/ Róbert Makar“.

Riaditeľ školy ďakuje Marekovi Adamovi a dobrovoľníkom z občianskeho združenia Truc sphérique za poskytnutie priestoru Novej synagógy na organizáciu uvedeného podujatia. Veríme, že školský rok 2017/2018 bude rovnako úspešný ako jeho otvorenie. Fotografie z podujatia zabezpečil Ing. Šimon Klačko.

PaedDr. Peter Majer30. výročie programu Erasmusvložené: 08. 09. 2017
V roku 2017 oslavuje program Erasmus tridsať rokov od svojho vzniku. Do výziev na predkladanie projektových zámerov z Programu celoživotného vzdelávania (2007 – 2013) a programu Erasmus+ (2014 – 2020) sa pravidelne zapája aj Súkromná stredná umelecká škola v Žiline. Pri príležitosti tridsiateho výročia sme pripravili prehľad úspešne realizovaných mobilitných projektov a strategických bilaterálnych partnerstiev, na ktorých sa podieľali žiaci a pedagogickí zamestnanci školy. Za posledných osem rokov absolvovali odborné stáže v španielskej Malage, vzdelávacie kurzy vo Veľkej Británii a podieľali sa na bilaterálnej spolupráci s poľskými a českými partnermi.

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline sa zaradila medzi najúspešnejšie stredné odborné školy umeleckého zamerania v Žilinskom kraji v čerpaní finančných prostriedkov z komunitárnych programov Európskej únie. V aktuálnom školskom roku realizujeme projekty z programu Erasmus+ - kľúčová akcia KA101 – Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania „Zlepšenie kvality vyučovania odborných predmetov umeleckého zamerania“ a kľúčová akcia KA219 – Strategické partnerstvá pre školské vzdelávanie „Československá vzájomnosť v umeleckých remeslách“.

Príloha: Prehľad úspešne realizovaných projektov Programu celoživotného vzdelávania a programu Erasmus+ za obdobie 2009 – 2017

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školyPozvánka pre rodičov žiakov prvého ročníkavložené: 22. 08. 2017
Dovoľujeme si pozvať rodičov žiakov prvého ročníka na triednu schôdzku, ktorá sa uskutoční 07. septembra 2017 (štvrtok) o 16.00 h. Súčasťou budú predbežné informácie o akciách školy, ktoré pripravujeme pre žiakov a informácie o organizácii školského roka.

Všetkých Vás srdečne pozývame.

Ing. Václav Dostálek
riaditeľ školy


Zdravie a bezpečnosť v školáchvložené: 04. 09. 2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo Súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline finančný príspevok vo výške 720,00 EUR na realizáciu projektu „Adaptačný program We love school and art“, ktorý bol predložený v rámci výzvy na financovanie rozvojových projektov Zdravie a bezpečnosť v školách 2017.

Adaptačný program „We love school and art“ predstavuje súhrn opatrení, ktoré podporujú sociálne začlenenie žiakov 1. ročníka na podmienky strednej školy. Výsledkom adaptačného programu, ktorého súčasťou sú teambuldingové a outdoorové aktivity, je aktívny prístup žiakov ku riešeniu výchovno-vzdelávacích problémov a skvalitnenie medziľudských vzťahov v školskom a mimoškolskom prostredí.
Projekt bude realizovaný počas vybraných triednických hodín, teambuildingové a outdoorové aktivity sa uskutočnia na začiatku školského roka v Dark Side Laser aréne, Žilina a v Lanovom parku, Terchová (počas dvojdňového pobytu žiakov 1. ročníka v rekreačnom zariadení Škola v prírode, Šípková). Spolufinancovanie rozvojového projektu vo výške 20 % zabezpečil zriaďovateľ školy Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s. r. o., Žilina.

PaedDr. Peter MajerZáujmová činnosť v školskom roku 2017/2018vložené: 04. 09. 2017
Vzdelávací poukaz predstavuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie žiaka základnej a strednej školy. Vzdelávací poukaz vydá riaditeľ školy každému žiakovi na začiatku  školského roka. Žiak môže odovzdať vzdelávací poukaz škole alebo školskému zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude poskytovať záujmové vzdelávanie.

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline ako poskytovateľ záujmového vzdelávania prijíma vzdelávacie poukazy od žiakov do 14. septembra 2017. Predpísaný rozsah záujmového vzdelávania predstavuje najmenej 60 hodín za školský rok.Aktuálnu ponuku záujmovej činnosti v našej škole tvorí osemnásť krúžkov záujmového vzdelávania – 3D modelovanie, Bookworms, English is easy I. (1. a 2. ročník), English is easy II. (3. a 4. ročník), Interiérový dizajn, Knihomoľ, Konceptuálny dizajn, Krúžok dejín umenia, Kultúrna príprava na zahraničné stáže, Nemecky hovoriace krajiny, Pohodová matematika, Portfólio, Psychológia hrou, Príprava žiakov na mobilitu do zahraničia, Školský časopis, Šperk a drobná plastika, Teenage Challenge, Textilná a módna tvorba.

Informácie o záujmovom vzdelávaní v školskom roku 2017/2018 sú dostupné na hlavnej nástenke vo vestibule školy.

PaedDr. Peter MajerGrafické systémy v odbornom vzdelávaní a prípravevložené: 30. 08. 2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporilo sumou 1 960,00 EUR projekt Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline s názvom „Grafické systémy vo vyučovaní odborných predmetov umeleckého zamerania“, ktorý bol predložený v rámci výzvy na podanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2017.

Hlavným cieľom projektu je zefektívniť vyučovanie odborných predmetov umeleckého zamerania (technické kreslenie, počítačová grafika, interiérová tvorba, intermediálna tvorba, priestorová tvorba a počítačová vizualizácia) prostredníctvom praktického využívania softvérov pre 2D a 3D počítačovú grafiku (Autodesk AutoCAD, V-Ray pre Rhino a V-Ray pre SketchUp).

Zlepšením programového vybavenia pre vyučovanie odborných predmetov budú žiaci školy schopní pracovať s grafickými softvérmi, s ktorými sa stretnú v praxi alebo počas štúdia na vysokých školách umeleckého zamerania. Spolufinancovanie rozvojového projektu vo výške 20 % zabezpečil zriaďovateľ školy Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s. r. o., Žilina.

 

PaedDr. Peter MajerInformácia pre žiakov 1. ročníka, ktorí majú záujem o stravovanievložené: 22. 08. 2017
Všetky informácie aj prihlášku nájdete na stránke Gymnázia Veľká okružná :     https://www.gvoza.sk/?q=Skolska_jedalen

Zoznamy žiakov 1. ročníka podľa triedvložené: 21. 08. 2017

Začiatok školského roka 2017/2018 – informácievložené: 11. 08. 2017
Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 04. 09. 2017 o 10.00 h v Novej synagóge Žilina,  J. M. Hurbana 220/11. Žiaci prvých ročníkov sa stretnú o 8.30 h v budove školy na Hálkovej ulici v Žiline.

Žiadanky na cestovné pre žiakov sa potvrdzujú na sekretariáte školy od 16. 08.- 31. 08. 2017 v čase od 9.00 do 11.00 h a od 13.00 – do 14.00 h. Žiadanky si prineste so sebou – vyplnené.

Dňa 28. 08. 2017 (PONDELOK) bude škola zatvorená z prevádzkových dôvodov, nebudeme vydávať žiadne potvrdenia ani preberať platby.

Prosíme rodičov našich žiakov o úhradu školného v zmysle zmluvy v termíne do 31. 08. 2017 osobne na sekretariáte školy od 16. 08.- 31. 08. 2017 (okrem 28. 08. 2017) v čase od 9.00 do 11.00 h a od 13.00 – do 14.00 h, alebo prevodom na účet IBAN: SK11 1100 0000 0026 2824 4018 (do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno žiaka).

V novom školskom roku sa na Vás teší kolektív SSUŠ Žilina

Ing. Václav Dostálek
riaditeľ školy  PRÁZDNINY 2017 - Informácie pre žiakov a rodičovvložené: 04. 07. 2017

  Potvrdenia  kvôli  cestovnému   pre   žiakov   sa  budú vybavovať  na  sekretariáte školy od 16. 8. 2017 - 31. 8. 2017 v čase od 9.00 do 11.00 h a od 13.00 – do 14.00 h.

!!! POZOR !!! 28. 08. 2017 (PONDELOK) bude škola zatvorená !!!!

  • Príspevok od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium je potrebné uhradiť do 31. 8. 2017 v súlade so zmluvou o štúdiu.
  • Komisionálne skúšky sa budú konať dňa 22. 8. 2017 a 23. 8. 2017.
  • Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 4. 9. 2017. Čas a miesto budú spresnené neskôr.
  • Aktuálne informácie pre žiakov a rodičov sledujte aj počas prázdnin na: www.skolaumenia.sk

Milí žiaci, želám Vám, aby ste počas leta nabrali veľa síl do ďalšieho štúdia a teším sa na stretnutie po prázdninách.

Ing. Václav Dostálek
riaditeľ školy<< | 1 | 2 | >>
© Copyright 2009 Arts&Craft s.r.o., Všetky práva vyhradené