súkromná
škola
umeleckého
priemyslu
žilina
bledo_modry bledo_modry bledo_modry biely bledo_modry
Dnes je 14. 10. 2019
meniny má Boris
zajtra Terézia

Projekty

Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV II


Radenov dom v Čičmanoch

Školský projekt COMENIUS
DOUBLE VOICES


Stáž Malaga
Mobilitný projekt Leonardo da Vinci
EDOV III


Elektronizácia vzdelávacieho systému
na SSUŠ v Žiline
Národný projekt OPIS EVSRŠ


Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre
školské vzdelávanie
TWO VOICES


Projekt Erasmus+
KA219 - Strategické partnerstvá pre
školské vzdelávanie
CSVUO


Projekt IT AKADÉMIA partner
celonárodného projektu

Aktuality

Úvod Aktuality Škola Štúdium Študenti Galéria Kontakt
triedy rozvrh suplovanie známky školský poriadok maturita klauzúrna práca výchovný poradca


Zriaďovateľ:
ivas
INŠTITÚT VZDELÁVANIA
A STAROSTLIVOSTI

Partneri školy:
artregister

PGU

CAR
Register umeleckých
diel a umelcov


Nadácia
Nadácia KUBIKUMOchrana osobných údajovMaturita

Maturita 2020


Organizáciu ukončenia výchovy a vzdelávania v stredných školách upravuje § 72 až § 93 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.


Žiak školy umeleckého priemyslu koná maturitnú skúšku (MS) zo štyroch predmetov: 1. slovenský jazyk a literatúra, 2. anglický jazyk, 3. teoretická časť odbornej zložky, 4. praktická časť odbornej zložky.


Maturitná skúška sa skladá z externej časti a internej časti. Úroveň vedomostí maturantov overuje štát testami z vybraných predmetov v externej časti MS, ktorú organizačne zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Internú časť MS tvoria písomná forma a ústna forma. V školách umeleckého priemyslu sa maturuje z teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky. Teoretická a praktická časť odbornej zložky predstavuje súbor odborných vyučovacích predmetov podľa školského vzdelávacieho programu – produktový dizajn, fotografický dizajn, priestorový dizajn, reklamný dizajn, grafický dizajn.


Externá časť maturitnej skúšky (EČ) predstavuje jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B1 alebo úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca.


Slovenský jazyk a literatúra – 100 minútový test.

Anglický jazyk – 100 minútový test (úroveň B1) alebo 120 minútový test (úroveň B2). Skúška má tri časti – čítanie s porozumením, gramatika a lexika, počúvanie s porozumením.


Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (PFIČ) má podobu slohovej práce, ktorú žiaci píšu na vybranú tému (v prípade slovenského jazyka a literatúry) alebo na vopred určenú tému (v prípade cudzích jazykov). Témy sú zadávané centrálne.


Slovenský jazyk a literatúra – 150 minút (výber jednej témy zo štyroch ponúkaných zadaní).

Anglický jazyk – 60 minút (vopred určená téma).


Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ) tvorí ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní, v predmete teoretická časť odbornej zložky si žiak žrebuje jednu zo schválených tém. Ústna odpoveď je verejná.


Slovenský jazyk a literatúra – 20 minút príprava, 20 minút odpoveď.

Anglický jazyk – 20 minút príprava, 20 minút odpoveď.

Teoretická časť odbornej zložky – 30 minút príprava, 30 minút odpoveď.


Praktická časť odbornej zložky (PČOZ) sa môže vykonať jednou z nasledovných foriem: a) praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy, b) obhajoba vlastného projektu, c) realizácia a obhajoba experimentu, d) obhajoba úspešných súťažných prác, e) predvedenie umeleckého výkonu.

Praktická časť odbornej zložky trvá podľa povahy študijného odboru najviac 24 hodín. V študijných odboroch, kde to charakter skúšky vyžaduje, môže trvať až štyri týždne.


Časový harmonogram maturitnej skúšky:

17. 03. 2020– EČ a PFIČ MS – slovenský jazyk a literatúra,

18. 03. 2020– EČ a PFIČ MS – cudzie jazyky (anglický jazyk),

31. 03. 2020 – 03. 04. 2020– náhradný termín EČ a PFIČ MS,

27. 04. 2020 – 05. 05. 2020 – realizácia praktickej časti odbornej zložky MS,

06. 05. 2020– praktická časť odbornej zložky MS, 

18. 05. 2020 – 22. 05. 2020– ÚFIČ MS – slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, teoretická časť odbornej zložky,  

03. 09. 2020 – 08. 09. 2020– opravný termín EČ a PFIČ MS, maturitné skúšky v mimoriadnom skúšobnom období.

 

Zadania testov a slohových prác z minulých školských rokov sú zverejnené na internetových stránkach https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita a www.matura.sk/maturitne-testy

Doplňujúce informácie k organizačnému zabezpečeniu maturitných skúšok v školskom roku 2019/2020 vám poskytne zástupca riaditeľa školy

 

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy

 

Prílohy:

- Maturita 2020 – základné informácie pre žiakov školy

- Organizácia, podrobnosti hodnotenia a klasifikácie, spôsob a forma konania maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020

 

Internetové stránky k maturitným skúškam:

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Bratislava – www.nucem.sk

Štátny pedagogický ústav, Bratislava – www.statpedu.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava – www.siov.sk

© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené